2006 12 MPR Pytania z referatow innych grup

Spis treści

Wstęp

Dobrze by było jakby tu zbierać pytania z referatów innych grup.
Możecie poprosić znajomych w innych grupach i podesłali a potem się wklei.

Oczywiście pytania z odpowiedziami.

Linki do plikow z pytaniami

W miare możliwości sprawdzajcie czy pytania z tych plikow sa tutaj, jak czegos brakuje to wrzucajcie.

*

gr. 315

pytania grupy 315 z dnia 2006-12-21

JNI

 • Jakiego programu używa się do generowania plików nagłówkowych?
  • javap
  • gcc
  • javah
  • native2ascii
 • Gdzie powinna znaleźć się instrukcja ładująca bibliotekę DLL?
  • w statycznej części klasy java, która używa danej metody natywnej
  • w klasie java, tuż przed deklaracją danej metody natywnej
  • w klasie c++, wewnątrz wywoływanej metody natywnej
  • w pliku nagłówkowym
 • Jakie rozszerzenie ma dynamiczna biblioteka skompilowana w środowisku Win32?
  • .so
  • .obj
  • .lib
  • .dll
 • Jakiego kodowania używa się do zamiany zmiennych jstring na natywne łańcuchy znakowe?
  • ISO-8859-2
  • UTF-8
  • ASCII
  • Windows-1252
 • Skrót "JNI" oznacza:
  • Java Naive Interference
  • Just Not Interesting
  • Java Native Implementation
  • Java Native Interface

Gniazda

 • Przy użyciu jakiego protokołu możliwy jest multicasting ?
  • UDP
 • Która klasa gniazd jest używana w serwerach do akceptowania połączeń ?
  • class ServerSocket
 • Które porty są zarezerwowane ?
  • 0 - 1023
 • Jak na serwerze uzyskać gniazdo do komunikcji z klientem ?
  • metodą accept();
 • Jakie klasy są potrzebne przy wkorzystaniu protokołu UDP do komunikacji?
  • class DatagramPacket
  • class DatagramSocket

Grafika 2D

 • Do czego służy metoda closePath() ?
  • Odp.’’Zamyka’’ kształt GeneralPath, czyli łączy ostatni punkt ścieżki z punktem, który został określony w ostatnim wywołaniu metody moveTo().
 • Wymień metody służące do wykonywania operacji na obszarach(Area).
  • Odp. add(), substract(), intersect(), exclusiveOr().
 • Czy poniższa metoda wypełniająca trójkąt kolorem jest poprawna? "g.fillPolygon(new int[]{40, 45, 15}, new int[]{29, 15, 15}); "
  • Odp. Nie, gdyż nie została podana liczba wierzchołków wielokąta. Poprawny kod to: g.fillPolygon(new int[]{40, 45, 15}, new int[]{29, 15, 15},3);
 • Czy kolory możemy tworzyć tylko za pomocą składowych typu int z przedziału [0, 255]? Jeśli, nie to z jakich jeszcze?
  • Odp. Istnieje również konstruktor pozwalający nam tworzyć kolory za pomocą zmiennych tylko float, mieszczących się w przedziale [0.0, 1.0].
 • Czy w klasie Graphics istnieje możliwość wykreslenia obiektu 3D?
  • Odp. Tak, możemy zrobić to za pomocą metody fill.3Drect().

I18n

1. Które z poniższych sposobów ustalania lokalizacji są poprawne?

a) Locale loc = Locale.getDefault() *

b) Locale loc = new Locale("en", "GB") *

c) Locale loc = new Locale(Locale.ENGLISH) *

d) Locale loc = new Locale("en") *

2. Które z poniższych klas mogą być użyte do formatowania liczb?

a) NumberFromat *

b) HexaDecymalFormat

c) FormatNumber

d) DecimalFormat *

3. Które z poniższych wartości są prawidłowymi polami kalendarza?

a) Calendar.HOUR_OF_YEAR

b) Calendar.ERA *

c) Calendar.WEEK_OF_DECADE

d) Calendar.WEEK_OF_YEAR *

4. Które z poniższych nazw plików properties są prawidłowe?

a) Messages.properties *

b) Messages_pl.properties *

c) Messages_for_Poland.properties

d) Messages_pl.prop

5. Które z poniższych zdań są prawdziwe?

a) ResourceBundle.getBundle(..) szuka najpierw klas dziedzizcacych ListResourceBundle, a dopiero później plików właściwości. *

b) Użycie ListResourceBundle pozwala na wprowadzenie "pod kluczami" - innych obiektów niż napisy *

c) Użycie ListResourceBundle nie wymaga pisania nowej klasy dla kazdego dodawanego jezyka

d) jeżeli wartość w ListResourceBundle nie jest Stringiem należy zastosować metodę getObject() i dokonać zawężającej konwersji do właściwego typu. *

RMI

1) Jak nazywa się program służący do wygenerowania klasy namiastki?

a) javac

b) java

c) rmiregistry

=> d) rmic

2) Jaki interfejs musi rozszerzać każdy interfejs tworzony do komunikacji w RMI?

a) java.rmi.RemoteService

=> b) java.rmi.Remote

c) java.rmi.server.Remote

d) java.rmi.Remotable

3) Jaki wyjątek muszą zgłaszać zdalne metody w RMI?

a) IOException

b) RemoteCollisionException

=> c) RemoteException

d) RemoteControlException

4) Która z podanych metod służy do umieszczania odniesienia do obiektu w rejestrze?

a) unbind()

b) lookup()

=> c) bind()

=> d) rebind()

5) Jak nazywa się obiekt pośredniczący w wywołaniach metod obiektu zdalnego?

=> a) namiastka (stub)

b) RemoteRef

c) JButton

d) obiekt zdalny

JSP

1. Jak w kodzie JSP oznaczamy komentarze?

( ) <!— komentarz —>

( ) /* komentarz */

(x) <%— komentarz —%>

2. Jakie jest rozwiniecie skrotu JSTL?

( ) Java Standard Tools Library

( ) Jakarta Standard Tag Library

(x) JavaServerPages Standard Tag Library

3. Wskaz niepoprawne sformulowanie kodu JSP:

( ) <% jakis kod %>

( ) <jsp:forward page="example.jsp" />

(x) <? jakis kod ?>

4. Ktore z ponizszych jest jednym z wymogow tworzenia JavaBean:

( ) zaimplementowanie metody toString()

( ) odziedziczenie klasy Bean

(x) implementacja interfejsu Serializable

5. Jezykiem uzywanym do pisania skryptow JSP jest:

( ) JSTL

( ) VBScript

(x) Java

JDBC

1. Która z poniższych metod interfejsu ResultSet nie jest obsługiwana przez Java 1.5 (która jest nieprawidłowa)

[ ] isLast()

[ ] moveToInsertRow()

[x] beforeUpdate()

[ ] relative(int)

2. Ile jest znanych sterowników JDBC

[ ] 5

[ ] 23

[ ] 61

[x] więcej

3. Do wykonania w JDBC instrukcji typu SELECT *nie* jest konieczny import

[ ] Connection

[x] DatabaseMetaData

[ ] ResultSet

[ ] DriverManager

4. Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe

[ ] PreparedStatement jest interfejsem.

[ ] Obsługa wyjątków powinna być zapewniona każdej operacji realizowanej przez sterownik zewnętrzny.

[x] Składnia Stringa kwerendy w Statement.execute(String) jest niezależna od składni poszczególnych implementacji SQL.

[ ] Wartość AutoCommit zależy od ustawień bazy.

5. Wartość pola typu DOUBLE z rekordu otrzymanego w ResultSet możemy uzyskać poprzez

[ ] getDate()

[ ] getBinaryStream()

[ ] getBytes()

[x] getByte()

Animacja

2. Dlaczego należy buforować wyświetlane obrazy?
Wyswietlanie skomplikowanych obrazów bezpośrednio może powodować:
- opóźnienia w animacji (niepłynną animację)
- migotanie wyświetlanego obrazu

3. Jakie są zalety stosowania obiektu Timer w animacjach?
- bardziej przejrzysty kod
- stały rytm animacji
- w animacjach wielowątkowych ułatwia dostęp do wspólnego wykreślacza

5. Jakie metody posiada klasa AudioClip i do czego służą?
- play() - odtworzenie jednokrotne
- stop() - zatrzymanie odtwarzania
- loop() - odtwarzanie w "pętli"

Wyrażenia regularne

1. Jaka jest maksymalna dopuszczalna liczba grup?
-maksymalnie dopuszczalna liczba grup wynosi 9.

2. Metaznak negacja jakie ma inne zastosowanie?
- Początek linii w granicach

3. Kiedy w kwantyfikatorach wstrzemięźliwych następuje ewentualna próba dopasowanie całego tekstu??
-próba dopasowanie całego tekstu następuje na samym końcu

4. Mamy wzorzec [1-37-9][a-f][5-3][0-9]. Czy pasuje on do tekstu: &#8222;2c47?
-nie

5. Co reprezentuje obiekt klasy Pattern?
-Obiekty klasy Pattern reprezentują skompilowane wyrażenia regularne

XML

1.) Rozwiń skrót XSL:

[ ]a) Extensible StyleSheet Language Transformation

[*]b) Extensible StyleSheet Language

[ ]c) Extensible Markup Language

[ ]d) Java API for XML Processing

2.) Wymień w przynajmniej dwa z czterech składników które mogą

wystąpić w drugiej części dokumentu XML(Zawartości dokumentu):

- element główny

- elementy zagnieżdżone

- encje

- dane nie przetwarzane

3.) Wymień wszystkie trzy rodzaje przetwarzania dokumentu XML.

- przetwarzanie bez sprawdzania poprawności

- przetwarzanie ze sprawdzaniem poprawności wg DTD

- przetwarzanie ze sprawdzaniem poprawności wg XML Schema

4.) Do czego służą encje w plikach XML.

Reprezentują nietypowe znaki w danych. Po napotkaniu encji parser XML podstawia

pod nią określoną wartość i nie przetwarza jej dalej.

5.) Która z tych cech NIE jest własnością interfejsu DOM:

[ ]a) Dane pobierane ze struktury drzewa

[ ]b) Swobodny dostęp do danych

[ ]c) Przetwarzanie w pamięci całego dokumentu

[*]d) Przetwarzanie jednokrotne dokumentu

gr. 315

MICRO
1. Z jakich „kawałków” składa się J2ME?
-konfiguracje
-profile

2. Jak się nazywa wirtualna maszyna w konfiguracji CLDC?
-KVM (kilobyte virtual machine)

3. Jakie profile uzupełniajš CLDC?
-MIDP
-PDAP

4.Napisz metodę która wprowadza midlet w stan „active”
-startApp()

5.Jak się nazywa zestaw narzędzi do tworzenia, kompilowania, budowania i uruchamiania projektów?
-Wireless Toolkit

Sockety……
Jakim narzędziem tworzymy plik namiastki? (rmic)

Czy można umieœcić referencje do obiektu lokalnego w zdalnym rejestrze? (nie)

Jaki interfeis muszš implementować obiekty zdalne? (java.rmi.Remote)

Jakie protokoły mogš zostać użyte do załadowania klas? (File, http, Ftp)

Pytania z działu Grafika 2D:

1. Jakš klasš zastšpiono metodę drawPolygon? (GeneralPath)

2. Podaj rodzaje złšczeń pól? (add, substract, intersect, exclusiveOr)

3. Co trzeba podać przy tworzeniu obiektu klasy TexturePaint? (obiekt klasy BufferedImage zawierajšcy obrazek wzorca wypełnia i okreœlić prostokšt zakotwiczenia)

4. Jak nazywamy przekształcenia opisane za pomocš działania na macierzach? (afiniczne)

5. Jakš metodš wycinamy fragmenty obrazu? (clip)

gr. 314

Costek:

1.1.Jak powinien być uformowany dokument XML?
2.2.Co to jest parsowanie?
3.3.Który zapis jest poprawny?
a) <image src="RedBall.gif"/>
b) <image src="RedBall.gif"><\image>
c) <image src="RedBall.gif"></image>
d) <image src="RedBall.gif"\>
4.4.Do czego służy XML?

ODP:
1. dokument XML musi być poprawnie uformowany (skonstruowany)
a) każdemu znacznikowi otwierajšcemu musi odpowiadać znacznik zamykajšcy
b) znaczniki mogš być zagnieżdżane ale tylko wewnętrznie (jeden znacznik całkowicie wewnštrz drugiego)
c) musi istnieć znacznik główny obejmujšcy swoim zasięgiem wszystkie inne znaczniki

2. parsowanie (analiza) wydzielenia ze znaczników okreœlonych atrybutów i danych

3. a i c

4.protokół opisu i zarzšdzania informacjš
rodzina technologii do opisu, walidacji, prezentacjiitp. Dokumentów
zwiększenie użytecznoœci danych przez ich opis w czystej, strukturalnej formie


Maciek Skorupka:

1. Poczštek układu współrzędnych okna znajduje się w/na jego:
(x)a. lewym górnym rogu
b. prawym górnym
c. lewym dolnym rogu
d. œrodku

2. Przekształcenia afiniczne umożliwiajš:
a. zmianę koloru rysowanych obiektów
b. przetwarzanie dowolnych plików tekstowych
(x)c. przesunięcie o wektor, rozcišgnięcie i obrót

3. Aby zmienić sposób rysowania jakiegoœ komponentu z pakietu javax.swing
konieczne jest:
a. przedefiniowanie metody repaint()
(x)b. stworzenie klasy dziedziczšcej któryœ z komponentów tej biblioteki
(x)c. przedefiniowanie metody paintComponent(Graphics)

4. W metodzie paintComponent(Graphics) klasy javax.swing.JComponent nie
należy:
(x)a. umieszczać kodu wykonujšcego bardzo złożone operacje
b. wyrysowywać obiektów nie należšcych do pakietu javax.swing
(x)c. umieszczać metod stopujšcych działanie wštku w którym dokonywane jest wyrysowanie


Scooby:

1) Jaki element w technologii CORBA odpowiada za komunikację pomiędzy
klientem i serwerem?
a) ORB
b) IDL
c) NAT
d) DDR

2) Bez użycia jakiego języka nie uda się utworzenie aplikacji rozproszonej
w technologii CORBA?
a) IDL
b) RGB
c) ORB
d) OA

3) Jakie słowo kluczowe jest odpowiednikiem klasy z Javy w IDL?
a) struct
b) interface
c) Struct
d) Interface

Jesli chodzi o odp. - w kazdym pytaniu poprawne jest a). :) Pozdrawiam.


Biały:

1. Co to jest servlet ?

2. Co to jest deskryptor wdrożenia?

3. Podaj strukture aplikacji.

4. Czy serwlety dziedziczš jakšœ klasę ? Jeżeli tak to jakš ?

5. Do czego sš servlety?


Agata:

1. Do czego możemy użyć wyrażeń regularnych?

a) stwierdzenia czy dany napis pasuje do podanego przez wyrażenie wzorca,
b) stwierdzenia czy dany napis zawiera podłańcuch znakowy pasujšcy do podanego wzorca i ew.
uzyskania tego podnapisu i/lub jego pozycji w
napisie,
c) zamiany częœci napisu, pasujšcych do wzorca na inne napisy,
d) wyróżniania częœci napisu, które sš rozdzielane cišgami znaków pasujšcymi do podanego wzorca.

ODP: a,b,c,d

2. Która metoda przeszukuje wejœciowy łańcuch znakowy i wyszukuje kolejne pasujšce do wzorca podłańcuchy?

a) matches()
b) group()
c) split()
d) find()
e) lookingAt()

ODP: d

3. Napisz, co oznacza ten wzorzec:

“Krowa[^0-5a-g]/ [1-57-9][147]”

4. Który symbol kwantyfikatora oznacza
wystšpienie raz lub więcej?

a) $
b) +
c) ?
d) *
e) &

ODP: b

5. Który zapis oznacza wyszukiwanie całych słów “ala”?

a) \Bala\B
b) \bala\b
c) \Bala\b
d) \bala\B

ODP: b


Zajšc Tomasz:

1. Co to sš klasy czułe na lokalizację?
- klasy ktore formatuja dane ze wgledu na ustawiona lokalizajce
2. Na czym polega niejedoznacznoœć identyfikatorów stref czasowych?
- niektore strefy czasowe moga miec takie same identyfikatory
3. Jakie sš cztery stałe statyczne klasy DateFormat formatujšce czas i datę?
- long, short, medium, full
4. Do czego służš wzorce formatowania?
- sa to wzorce dzieki ktorym mozna sformatowac przedstawiania danych, np: data
5. Jakie rozszerzenie posiadajš tekstowe pliki właœciowœci?
- properties

mpr
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.